2009 május


Önálló kötetek

• A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok
Kijárat Kiadó, Budapest, 1999. 320 o.

• Az értelmezés tébolya. Hermeneutikai tanulmányok
Kijárat Kiadó, Budapest, 2008. 384 o.

Fordítások, kötet-szerkesztések


• A tékozló: Rembrandt
Enigma, 14-15, különszám [1997] (szerk.)

• O. Bätschmann: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába
Corvina, Budapest 1998 (ford., Bacsó Bélával)

• Szobor, tánc, gravitáció
Enigma, 20-21, különszám [1999] (szerk.)

• A holtpont igézete: Caravaggio
Enigma, 30, különszám [2001] (szerk.)

• A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika
Szerk. és bev., Enigma-Szasz, Budapest 2002. 174 o.

• Gyönyörű ez a mai nap. A nyolcvanas és kilencvenes évek magyar művészete – történet és elmélet
(szerk., Aknai Katalinnal) Magyar Alkoművészek Országos Egyesülete, Budapest, 2003. 254 o.
• Aby Warburg
Enigma, 46, különszám [2005] (szerk.)

• Fritz Saxl: Kifejező mozdulatok a képzőművészetben (ford.)
In: Enigma, XII. évf. [2005] 46. sz., 23-31.

• Hans Belting: A művészettörténet vége. Az első kiadás újragondolt változata – tíz év után. Atlantisz, Budapest, 2006. (kontrollford.)

• Re:mbrandt – kortárs magyar művészek válaszolnak ( Contemporary Hungarian Artists Respond)
Szasz - Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006, 96 o. (kurátor, szerk.)

• „Col Tempo” – A W. projekt. Forgács Péter installációja. Az 53. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar kiállításának katalógusa, Műcsarnok, Budapest, 2009. 128 o. (kurátor, szerk.)


Fontosabb tanulmányok, esszék tematikus bontásban

Klasszikusok: művészettörténet, tudománytörténet

• Drámai jelenlét és emberi érvényesség. Rembrandt korai Júdás-képe és a festett színpad dramaturgiája
Világosság, 1984/6. 156-164.o.
Újraközölve: Tudomány és művészet. Válogatás a Világosság korábbi számaiból (1980-2000) 2004/8-9. sz. 49-62.

• Ästhetische Erfahrung und kunstgeschichtliche Hermeneutik.
Ein Versuch, Rembrandt’s Drei Kreuze als Radierung zu deuten
Acta Historiae Artium, 1990-92, 93-108.

• Die Versuchung der Moderne. Ein Beitrag zur Genese der Postmoderne
In: The Subject in Post-modernism. Ed.by Ales Erjavec
Ljubljana, 1990. Vol.II. pp. 165-180.

• Múzeum és budoár. Művészettörténeti adalékok „modern” és „posztmodern” geneziséhez
Új Művészet, 1992/7. 42-85.o. Újraközölve: Iskolák után. Almási Miklós 60. születésnapjára. T.Twins, Budapest, 1992. 217-227.

• From ’Exact Science’ to Criticism: Changes of Paradigms in 20th Century Art History
In: Le Grandi correnti dell’estetica novecentesca, Guerini Studio, Roma-Siena, 1991. pp. 320-327

• A tékozló tekintet. Kísérlet egy kései Rembrandt-mű képhermeneutikai értelmezésére
Enigma, 14-15 (1998) pp. 95-132.

• Kényszerképlet – a Picasso-összeesküvés http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp-azon=9824gep.htm
Mancs, 1998. 24. jún.11.

• A képbe vesző tekintet. Caravaggio: Nárcisz
In: A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat Kiadó, Budapest 1999. pp. 9-50.

• A gravitáció mint létmetafora. Egy motívum a kései Rilke költészetében
Enigma, 20-21 sz. [1999], pp. 18-35.

• Die Schwierigkeit der Schwere. Gravitation als Seinsmetapher in der Poesie des späten Rilke
In: Philosophia Hungarica. Profile zeitgenössischer Forschung in Ungarn. Hrsg.v. W. Hogrebe
Königshausen & Neumann, Würzburg, 2001. S. 295-307

• Az áttetsző bölcs. Rembrandt: Szent Jeromos itáliai tájban
In: Dombormű. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára, szerk. Bárdos Judit. Liget, Budapest, 2001. 314-330.

• A holtpont igézete. Adalékok Caravaggio testfelfogásához és „naturalizmusának” képi szintaxisához
Enigma, 30 sz. [2001] 5-19.o

• Kontúrvázlat, árnyalás nélkül
In: A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika.
Enigma-Szasz, Budapest, 2002, 5-18.

• Egy kosár gyümölcstől a Gyümölcskosár-ig. A Fenomén és mű című tanulmánykötet olvasása közben
Vulgo, V. évf. 1. sz (2004), 140-154.o.

• A technika igazsága
Képhermeneutikai reflexiók az Albertina Rembrandt-kiállításáról
Új Művészet, 2004. augusztus, 20-23.o.
http://www.uj-muveszet.hu/archivum/archivkepek/um08-elso_%20resz_03.pdf

• Az ékesszóló kép
Adalékok Rembrandt prédikátorportréinak retorikájához
Új Művészet, 2004. november, 4-8.o.

• A művészettörténeti megértésről
Világosság, 2004/5. sz. 79-82.

• Test és tér között: Giacometti és a nehézkedés hermeneutikája
In: A tér a szobrászatban - a szobrászat tere. A Műcsarnok és a Magyar Szobrász Társaság által 2004. december 1-2-n rendezett elméleti szimpóziumának szerkesztett anyaga. Műcsarnok, Budapest, 2005. 7-19.

• Az elfojtott pátosz formulái – Aby Warburg Rembrandtról: kultúratudomány és recepcióesztétika
Enigma, XII. évf. [2005] 46. sz., 77-135.

• Eredeti vagy hamis? A műértés tudományos alapjairól
Előadás a Mindentudás Egyetemén 2006. február 10.
http://www.mindentudas.hu/renyiandras/20060225renyi.html

• A kép eseménye. Kísérlet egy Rembrandt-rézkarc performatív
”olvasatára”
In: Látvány/színház. Performativitás, műfaj, test, Szerk. Mestyán Ádám és Horváth Eszter, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006. 203-214.

• Tolnay Károly, avagy a művészettörténeti utópia szelleme
In: „Emberek, és nem frakkok”. A nagyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény, szerk. Bardoly István, Markója Csilla. Enigma, 48. sz, Budapest, 2006. II. kötet 315-328.

• A reveláció retorikája. Képhermeneutikai megjegyzések Rembrandt koppenhágai Emmaus-képéhez
Művészettörténeti Értesítő, 56/1. 2007 június, 138-147.

• A „mondanivaló” képei
Revizor, 2008. július 7.
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/559/nemeth-istvan-az-elet-csalfa-tukrei/?cat_id=2&first=120


• A látható színeváltozása. További adalékok Caravaggio "naturalizmusának" képi szintaxisához
In: "A feledés árja alól új földeket hódítok vissza", Írások Tímár Árpád tiszteletére. Szerk. Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György. MTA Művészettörténeti Kutatóintézete, Mission Art Galéria, Budapest, 2009. 118-137.o.

újraközlés: Pannonhalmi Szemle, 2009/1. sz.


Magyar képzőművészet

• Ironikus apokalipszis. Adalékok Kondor kései „ikonográfiai stílusához”.
Művészet, 1984/8. 20-25.

• A mítosz képétől a kép mítoszáig. Kísérlet egy Kondor-rézkarc képhermeneutikai értelmezésére
Művészettörténeti Értesítő, 1988/1-2, 1-16.

• „Vihar előtt”. A történeti festészet mint a sztálinizmus képzőművészetének magyar paradigmája
In: Sztálinizmus és kultúra. Szerk. György Péter, Turai Hedvig
Corvina, Budapest 1992. 34-44.o.

• Historical Painting as a Hungarian Paradigm of Stalinist Art
In: Art and Society in the Age of Stalin. Ed. P. György, H. Turai
Corvina Books, Budapest, 1992. pp. 38-49.

• A dekonstruált kegyelet. Jovánovics 1956-os emlék/műve és a posztmodern szobrászat
http://www.idg.hu/expo/mucsarnok/vnsz/renyi/rjovan.html
Holmi, 1995. 10.sz. 1405-1431.

• Parcel 301
A multimedia analysis of the monument of the martyrs of the 1956 upraising in the lot 301 on CD-ROM
Ikon Publishing, Budapest, 1995

• In memoriam Bódy Gábor. Egy videomű anatómiája
ABCD Multimédia Magazin, 1995/4. sz.

• A légből kapott monumentum http://www.mozgovilag.hu/2000/02/februa6.htm
Mozgó Világ, 2000/2, pp. 99-113.

• A retorika terrorja. A Terror Háza mint esztétikai probléma
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0327&article=2003-0707-0958-05CQLB
Élet és irodalom, 2003. július 8. 15-17.

• Sem ünnep, sem áldozat
http://balkon.c3.hu/balkon03_04/09renyi.html
Balkon, 2003. 4. 27-29.

• A távolság megfestése
Várfok Galéria, Budapest, 2003.

• A csendélet színpadai
Színház, 2004. augusztus, 12-14.o. http://www.szinhaz.hu/index.php?id=696&cid=8245

• Történetnélküliség és sorstalanság. A Terror Háza és a Páva utcai emlékközpont holokauszt- kiállításairól [Rényi Ágnessel]
Élet és Irodalom, XLIX. évf. 2. sz. 2005. január 14. 10-12.
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0502&article=2005-0116-2106-22SIIH

• Befejezett jelen
In: Kor-képek, 1938-1945. szerk. Vince Mátyás, MTI, Budapest, 2005, 18-23.

• „Rembrandt és korunk” – ötven év után. Fülep Lajos 1956-os előadásától egy kortárs magyar kiállításig
In: Re:mbrandt – kortárs magyar művészek válaszolnak (Contemporary Hungarian Artists Respond, szerk. Rényi András, Szasz - Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006, 12-35. o. angolul: Részleteit közli Balkon, 2006/9. 12-16. o.

• Mit tesz isten- Pszeudo-peripatetikus bevezetés egy rejtélyes kiállításhoz
Élet és Irodalom, 2007. január 12., feuilleton
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=FEUILLETON0702&article=2007-0115-0309-51WWOY

• Az erotika tériszonya
Balkon, 2007. 3. 21-23.

• A stílusok impresszionistája. Vaszary János gyűjteményes kiállítása
Revizor, 2008. 01.02.
http://www.revizoronline.hu/article.php?cat_id=2&id=69&first=30

• A mélység síkjai. Megyik János akadémiai székfoglaló kiállítása
Revizor, 2008. 04. 23.
http://www.revizoronline.hu/article.php?cat_id=2&id=340&first=

• El Kazovszkij kegyetlen testszínháza / El Kazovsky’s Cruel Theatre of the Body
In: El Kazovszkij kegyetlen testszínháza, szerk. Uhl Gabriella, Jaffa Kiadó, Budapest, 2008. 33-59.

• A túlélő árnyéka
Magyar Narancs, 2008. július 31. 30-31.

• A feladat
Új Művészet, 2008. szeptember

• Foyer és irónia. Vojnich Erzsébet helyre szabott térinstallációja a Nemzeti Színházban
Élet és Irodalom, 2009. január 9.
http://www.es.hu/index.php?view=doc%3B21786

• Dezillúziós avantgárd
Revizor, 2009. március 1.
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1256/termeszetes-veszek-kollektiva-es-gergye-krisztian-ver-reflex-mu-szinhaz/?cat_id=7&first=60

• A tekintet ideje. In: „Col Tempo” – A W. projekt. Forgács Péter installációja. Az 53. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar kiállításának katalógusa, Műcsarnok, Budapest, 2009. 128 http://www.coltempo.hu/katalogus/tekintet_ideje.html


Tánc, színház, film

• A térhiány botránya
Mozgó Világ, 1988. 2.

• A filosz és a táncos
- posztmodern lakoma –
In: Fordulatok. Hungarian Theatres 1992.
Budapest, 1992. Vol.II. 303-322.

• Tragikum és idolátria
Ellenfény, 1997/2. 7-11.

• Dionüzosz tükre. Derek Jarman erotomán hermeneutikája és a Caravaggio-kihívás
http://emc.elte.hu/~metropolis/9703/REN1.html
Metropolis, 1997. Autumn, pp. 86-100.

• A testek világlása. A tánc mint plasztikai művészet és a nehézkedés hermeneutikája
In: A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat Kiadó, Budapest 1999. 235-288.o.
Részlete újra közölve: In: Mozzanatok/Momenti/Movements. Nagy József. Kanizsai Kör, Kanizsa, 2002. 73-80.

• A kódok és a tánc. Marie Chouinard és Bozsik Yvette Tavaszi áldozata
Ellenfény, 2000/1-2. Pp. 44-52.

• A pávakör négyszögesítése
Ellenfény, 2001/3. 44-52. 22-26.
http://www.szinhaz.hu/ellenfeny/archivum/2001per3/html/pavakor.html

• A Mandarin-paradigma
http://es.fullnet.hu/0124/feuilleton.htm
Élet és irodalom, 2001. június 15. 15-17.

• A banalitás kontúrjai
Színház, 2002. július, 36-42.

- Egy spicilifi az irodalomtörténetben
index, 2002, május 26.
http://index.hu/kultur/klassz/020526EP_ren/

• Az értelmező tébolya. Bayreuth-i emlék
In: Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Szerk. Bárdos Judit,
Atlantisz, Budapest 2005, 41-50.

• A „kortárs tánc” – alkalmazott művészet?
Ellenfény, 2006/7. 5-6.
http://www.szinhaz.hu/ellenfeny/archivum/2006per7/html/kortars.htm

• Szép a rút és rút a szép
Várkonyi Bernedek beszélgetése A londoni férfi-ről Heller Ágnessel, Radnóti Sándorral és Rényi Andrással
Filmvilág, 2008. 1. sz.7-11..

• A koreográfus szuverenitása
Parallel, 2008. április, 9-10.