Szakmai

2009 május


Önálló kötetek

• A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok
Kijárat Kiadó, Budapest, 1999. 320 o.

• Az értelmezés tébolya. Hermeneutikai tanulmányok
Kijárat Kiadó, Budapest, 2008. 384 o.

Fordítások, kötet-szerkesztések


• A tékozló: Rembrandt
Enigma, 14-15, különszám [1997] (szerk.)

• O. Bätschmann: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába
Corvina, Budapest 1998 (ford., Bacsó Bélával)

• Szobor, tánc, gravitáció
Enigma, 20-21, különszám [1999] (szerk.)

• A holtpont igézete: Caravaggio
Enigma, 30, különszám [2001] (szerk.)

• A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika
Szerk. és bev., Enigma-Szasz, Budapest 2002. 174 o.

• Gyönyörű ez a mai nap. A nyolcvanas és kilencvenes évek magyar művészete – történet és elmélet
(szerk., Aknai Katalinnal) Magyar Alkoművészek Országos Egyesülete, Budapest, 2003. 254 o.
• Aby Warburg
Enigma, 46, különszám [2005] (szerk.)

• Fritz Saxl: Kifejező mozdulatok a képzőművészetben (ford.)
In: Enigma, XII. évf. [2005] 46. sz., 23-31.

• Hans Belting: A művészettörténet vége. Az első kiadás újragondolt változata – tíz év után. Atlantisz, Budapest, 2006. (kontrollford.)

• Re:mbrandt – kortárs magyar művészek válaszolnak ( Contemporary Hungarian Artists Respond)
Szasz - Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006, 96 o. (kurátor, szerk.)

• „Col Tempo” – A W. projekt. Forgács Péter installációja. Az 53. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar kiállításának katalógusa, Műcsarnok, Budapest, 2009. 128 o. (kurátor, szerk.)


Fontosabb tanulmányok, esszék tematikus bontásban

Klasszikusok: művészettörténet, tudománytörténet

• Drámai jelenlét és emberi érvényesség. Rembrandt korai Júdás-képe és a festett színpad dramaturgiája
Világosság, 1984/6. 156-164.o.
Újraközölve: Tudomány és művészet. Válogatás a Világosság korábbi számaiból (1980-2000) 2004/8-9. sz. 49-62.

• Ästhetische Erfahrung und kunstgeschichtliche Hermeneutik.
Ein Versuch, Rembrandt’s Drei Kreuze als Radierung zu deuten
Acta Historiae Artium, 1990-92, 93-108.

• Die Versuchung der Moderne. Ein Beitrag zur Genese der Postmoderne
In: The Subject in Post-modernism. Ed.by Ales Erjavec
Ljubljana, 1990. Vol.II. pp. 165-180.

• Múzeum és budoár. Művészettörténeti adalékok „modern” és „posztmodern” geneziséhez
Új Művészet, 1992/7. 42-85.o. Újraközölve: Iskolák után. Almási Miklós 60. születésnapjára. T.Twins, Budapest, 1992. 217-227.

• From ’Exact Science’ to Criticism: Changes of Paradigms in 20th Century Art History
In: Le Grandi correnti dell’estetica novecentesca, Guerini Studio, Roma-Siena, 1991. pp. 320-327

• A tékozló tekintet. Kísérlet egy kései Rembrandt-mű képhermeneutikai értelmezésére
Enigma, 14-15 (1998) pp. 95-132.

• Kényszerképlet – a Picasso-összeesküvés http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp-azon=9824gep.htm
Mancs, 1998. 24. jún.11.

• A képbe vesző tekintet. Caravaggio: Nárcisz
In: A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat Kiadó, Budapest 1999. pp. 9-50.

• A gravitáció mint létmetafora. Egy motívum a kései Rilke költészetében
Enigma, 20-21 sz. [1999], pp. 18-35.

• Die Schwierigkeit der Schwere. Gravitation als Seinsmetapher in der Poesie des späten Rilke
In: Philosophia Hungarica. Profile zeitgenössischer Forschung in Ungarn. Hrsg.v. W. Hogrebe
Königshausen & Neumann, Würzburg, 2001. S. 295-307

• Az áttetsző bölcs. Rembrandt: Szent Jeromos itáliai tájban
In: Dombormű. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára, szerk. Bárdos Judit. Liget, Budapest, 2001. 314-330.

• A holtpont igézete. Adalékok Caravaggio testfelfogásához és „naturalizmusának” képi szintaxisához
Enigma, 30 sz. [2001] 5-19.o

• Kontúrvázlat, árnyalás nélkül
In: A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika.
Enigma-Szasz, Budapest, 2002, 5-18.

• Egy kosár gyümölcstől a Gyümölcskosár-ig. A Fenomén és mű című tanulmánykötet olvasása közben
Vulgo, V. évf. 1. sz (2004), 140-154.o.

• A technika igazsága
Képhermeneutikai reflexiók az Albertina Rembrandt-kiállításáról
Új Művészet, 2004. augusztus, 20-23.o.
http://www.uj-muveszet.hu/archivum/archivkepek/um08-elso_%20resz_03.pdf

• Az ékesszóló kép
Adalékok Rembrandt prédikátorportréinak retorikájához
Új Művészet, 2004. november, 4-8.o.

• A művészettörténeti megértésről
Világosság, 2004/5. sz. 79-82.

• Test és tér között: Giacometti és a nehézkedés hermeneutikája
In: A tér a szobrászatban - a szobrászat tere. A Műcsarnok és a Magyar Szobrász Társaság által 2004. december 1-2-n rendezett elméleti szimpóziumának szerkesztett anyaga. Műcsarnok, Budapest, 2005. 7-19.

• Az elfojtott pátosz formulái – Aby Warburg Rembrandtról: kultúratudomány és recepcióesztétika
Enigma, XII. évf. [2005] 46. sz., 77-135.

• Eredeti vagy hamis? A műértés tudományos alapjairól
Előadás a Mindentudás Egyetemén 2006. február 10.
http://www.mindentudas.hu/renyiandras/20060225renyi.html

• A kép eseménye. Kísérlet egy Rembrandt-rézkarc performatív
”olvasatára”
In: Látvány/színház. Performativitás, műfaj, test, Szerk. Mestyán Ádám és Horváth Eszter, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006. 203-214.

• Tolnay Károly, avagy a művészettörténeti utópia szelleme
In: „Emberek, és nem frakkok”. A nagyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény, szerk. Bardoly István, Markója Csilla. Enigma, 48. sz, Budapest, 2006. II. kötet 315-328.

• A reveláció retorikája. Képhermeneutikai megjegyzések Rembrandt koppenhágai Emmaus-képéhez
Művészettörténeti Értesítő, 56/1. 2007 június, 138-147.

• A „mondanivaló” képei
Revizor, 2008. július 7.
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/559/nemeth-istvan-az-elet-csalfa-tukrei/?cat_id=2&first=120


• A látható színeváltozása. További adalékok Caravaggio "naturalizmusának" képi szintaxisához
In: "A feledés árja alól új földeket hódítok vissza", Írások Tímár Árpád tiszteletére. Szerk. Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György. MTA Művészettörténeti Kutatóintézete, Mission Art Galéria, Budapest, 2009. 118-137.o.

újraközlés: Pannonhalmi Szemle, 2009/1. sz.


Magyar képzőművészet

• Ironikus apokalipszis. Adalékok Kondor kései „ikonográfiai stílusához”.
Művészet, 1984/8. 20-25.

• A mítosz képétől a kép mítoszáig. Kísérlet egy Kondor-rézkarc képhermeneutikai értelmezésére
Művészettörténeti Értesítő, 1988/1-2, 1-16.

• „Vihar előtt”. A történeti festészet mint a sztálinizmus képzőművészetének magyar paradigmája
In: Sztálinizmus és kultúra. Szerk. György Péter, Turai Hedvig
Corvina, Budapest 1992. 34-44.o.

• Historical Painting as a Hungarian Paradigm of Stalinist Art
In: Art and Society in the Age of Stalin. Ed. P. György, H. Turai
Corvina Books, Budapest, 1992. pp. 38-49.

• A dekonstruált kegyelet. Jovánovics 1956-os emlék/műve és a posztmodern szobrászat
http://www.idg.hu/expo/mucsarnok/vnsz/renyi/rjovan.html
Holmi, 1995. 10.sz. 1405-1431.

• Parcel 301
A multimedia analysis of the monument of the martyrs of the 1956 upraising in the lot 301 on CD-ROM
Ikon Publishing, Budapest, 1995

• In memoriam Bódy Gábor. Egy videomű anatómiája
ABCD Multimédia Magazin, 1995/4. sz.

• A légből kapott monumentum http://www.mozgovilag.hu/2000/02/februa6.htm
Mozgó Világ, 2000/2, pp. 99-113.

• A retorika terrorja. A Terror Háza mint esztétikai probléma
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0327&article=2003-0707-0958-05CQLB
Élet és irodalom, 2003. július 8. 15-17.

• Sem ünnep, sem áldozat
http://balkon.c3.hu/balkon03_04/09renyi.html
Balkon, 2003. 4. 27-29.

• A távolság megfestése
Várfok Galéria, Budapest, 2003.

• A csendélet színpadai
Színház, 2004. augusztus, 12-14.o. http://www.szinhaz.hu/index.php?id=696&cid=8245

• Történetnélküliség és sorstalanság. A Terror Háza és a Páva utcai emlékközpont holokauszt- kiállításairól [Rényi Ágnessel]
Élet és Irodalom, XLIX. évf. 2. sz. 2005. január 14. 10-12.
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0502&article=2005-0116-2106-22SIIH

• Befejezett jelen
In: Kor-képek, 1938-1945. szerk. Vince Mátyás, MTI, Budapest, 2005, 18-23.

• „Rembrandt és korunk” – ötven év után. Fülep Lajos 1956-os előadásától egy kortárs magyar kiállításig
In: Re:mbrandt – kortárs magyar művészek válaszolnak (Contemporary Hungarian Artists Respond, szerk. Rényi András, Szasz - Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006, 12-35. o. angolul: Részleteit közli Balkon, 2006/9. 12-16. o.

• Mit tesz isten- Pszeudo-peripatetikus bevezetés egy rejtélyes kiállításhoz
Élet és Irodalom, 2007. január 12., feuilleton
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=FEUILLETON0702&article=2007-0115-0309-51WWOY

• Az erotika tériszonya
Balkon, 2007. 3. 21-23.

• A stílusok impresszionistája. Vaszary János gyűjteményes kiállítása
Revizor, 2008. 01.02.
http://www.revizoronline.hu/article.php?cat_id=2&id=69&first=30

• A mélység síkjai. Megyik János akadémiai székfoglaló kiállítása
Revizor, 2008. 04. 23.
http://www.revizoronline.hu/article.php?cat_id=2&id=340&first=

• El Kazovszkij kegyetlen testszínháza / El Kazovsky’s Cruel Theatre of the Body
In: El Kazovszkij kegyetlen testszínháza, szerk. Uhl Gabriella, Jaffa Kiadó, Budapest, 2008. 33-59.

• A túlélő árnyéka
Magyar Narancs, 2008. július 31. 30-31.

• A feladat
Új Művészet, 2008. szeptember

• Foyer és irónia. Vojnich Erzsébet helyre szabott térinstallációja a Nemzeti Színházban
Élet és Irodalom, 2009. január 9.
http://www.es.hu/index.php?view=doc%3B21786

• Dezillúziós avantgárd
Revizor, 2009. március 1.
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1256/termeszetes-veszek-kollektiva-es-gergye-krisztian-ver-reflex-mu-szinhaz/?cat_id=7&first=60

• A tekintet ideje. In: „Col Tempo” – A W. projekt. Forgács Péter installációja. Az 53. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar kiállításának katalógusa, Műcsarnok, Budapest, 2009. 128 http://www.coltempo.hu/katalogus/tekintet_ideje.html


Tánc, színház, film

• A térhiány botránya
Mozgó Világ, 1988. 2.

• A filosz és a táncos
- posztmodern lakoma –
In: Fordulatok. Hungarian Theatres 1992.
Budapest, 1992. Vol.II. 303-322.

• Tragikum és idolátria
Ellenfény, 1997/2. 7-11.

• Dionüzosz tükre. Derek Jarman erotomán hermeneutikája és a Caravaggio-kihívás
http://emc.elte.hu/~metropolis/9703/REN1.html
Metropolis, 1997. Autumn, pp. 86-100.

• A testek világlása. A tánc mint plasztikai művészet és a nehézkedés hermeneutikája
In: A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat Kiadó, Budapest 1999. 235-288.o.
Részlete újra közölve: In: Mozzanatok/Momenti/Movements. Nagy József. Kanizsai Kör, Kanizsa, 2002. 73-80.

• A kódok és a tánc. Marie Chouinard és Bozsik Yvette Tavaszi áldozata
Ellenfény, 2000/1-2. Pp. 44-52.

• A pávakör négyszögesítése
Ellenfény, 2001/3. 44-52. 22-26.
http://www.szinhaz.hu/ellenfeny/archivum/2001per3/html/pavakor.html

• A Mandarin-paradigma
http://es.fullnet.hu/0124/feuilleton.htm
Élet és irodalom, 2001. június 15. 15-17.

• A banalitás kontúrjai
Színház, 2002. július, 36-42.

- Egy spicilifi az irodalomtörténetben
index, 2002, május 26.
http://index.hu/kultur/klassz/020526EP_ren/

• Az értelmező tébolya. Bayreuth-i emlék
In: Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Szerk. Bárdos Judit,
Atlantisz, Budapest 2005, 41-50.

• A „kortárs tánc” – alkalmazott művészet?
Ellenfény, 2006/7. 5-6.
http://www.szinhaz.hu/ellenfeny/archivum/2006per7/html/kortars.htm

• Szép a rút és rút a szép
Várkonyi Bernedek beszélgetése A londoni férfi-ről Heller Ágnessel, Radnóti Sándorral és Rényi Andrással
Filmvilág, 2008. 1. sz.7-11..

• A koreográfus szuverenitása
Parallel, 2008. április, 9-10.


Rényi András / Publikációs jegyzék

2012. március

 


Önálló szerzői kötetek

A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok
            Kijárat Kiadó, Budapest, 1999. 320 o.

Az értelmezés tébolya. Hermeneutikai tanulmányok
            Kijárat Kiadó, Budapest, 2008. 384 o.

Fordítások, kötet-szerkesztések

A tékozló: Rembrandt
            Enigma, 14-15, különszám [1997] (szerk.)

O. Bätschmann: Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába
            Corvina, Budapest 1998 (ford., Bacsó Bélával)

Szobor, tánc, gravitáció
            Enigma, 20-21, különszám [1999] (szerk.)

A holtpont igézete: Caravaggio
            Enigma, 30, különszám [2001] (szerk.)

A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia, hermeneutika
            Szerk. és bev., Enigma-Szasz, Budapest 2002. 174 o.

• Gyönyörű ez a mai nap. A nyolcvanas és kilencvenes évek magyar művészete – történet és elmélet
            (szerk., Aknai Katalinnal) Magyar Alkoművészek Országos Egyesülete, Budapest, 2003. 254 o.
Aby Warburg
            Enigma, 46, különszám [2005] (szerk.)

Fritz Saxl: Kifejező mozdulatok a képzőművészetben (ford.)
            In: Enigma, XII. évf. [2005] 46. sz., 23-31.

Hans Belting: A művészettörténet vége. Az első kiadás újragondolt változata – tíz év után

            Atlantisz, Budapest, 2006. (kontrollford.)

Re:mbrandt – kortárs magyar művészek válaszolnak ( Contemporary Hungarian Artists Respond)
            Szasz - Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006, 96 o. (kurátor, szerk.)

„Col Tempo” – A W. projekt. Forgács Péter installációja.

            Az 53. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar kiállításának katalógusa,            

Műcsarnok, Budapest, 2009. 128 o. (kurátor, szerk.)

 

 • Miért hagytuk, hogy így legyen?

            XXI. Század Kiadó, Budapest, 2012. 220 o.Fontosabb tanulmányok, esszék tematikus bontásban

 


Klasszikusok: művészettörténet, tudománytörténet

Drámai jelenlét és emberi érvényesség. Rembrandt korai Júdás-képe és a festett színpad dramaturgiája
            Világosság, 1984/6. 156-164.o.
            Újraközölve: Tudomány és művészet. Válogatás a Világosság korábbi számaiból (1980

-2000) 2004/8-9. sz. 49-62.

Ästhetische Erfahrung und kunstgeschichtliche Hermeneutik. Ein Versuch, Rembrandt’s Drei Kreuze als Radierung zu deuten
            Acta Historiae Artium, 1990-92, 93-108.

Die Versuchung der Moderne. Ein Beitrag zur Genese der Postmoderne
            In: The Subject in Post-modernism. Ed.by Ales Erjavec
            Ljubljana, 1990. Vol.II. pp. 165-180.

Múzeum és budoár. Művészettörténeti adalékok „modern” és „posztmodern” geneziséhez
            Új Művészet, 1992/7. 42-85.o. Újraközölve: Iskolák után. Almási Miklós 60. születésnapjára. T.Twins, Budapest, 1992. 217-227.

From ’Exact Science’ to Criticism: Changes of Paradigms in 20th Century Art History
            In: Le Grandi correnti dell’estetica novecentesca, Guerini Studio, Roma-Siena, 1991. pp.  320-327

A tékozló tekintet. Kísérlet egy kései Rembrandt-mű képhermeneutikai értelmezésére
            Enigma, 14-15 (1998) pp. 95-132.

Kényszerképlet – a Picasso-összeesküvés

               http://www.mancs.hu/legfrissebb.tdp-azon=9824gep.htm
            Mancs, 1998. 24. jún.11.

A képbe vesző tekintet. Caravaggio: Nárcisz
            In: A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat Kiadó, Budapest 1999. pp. 9-50.

A gravitáció mint létmetafora. Egy motívum a kései Rilke költészetében
            Enigma, 20-21 sz. [1999], pp. 18-35.

Die Schwierigkeit der Schwere. Gravitation als Seinsmetapher in der Poesie des späten Rilke
            In: Philosophia Hungarica. Profile zeitgenössischer Forschung in Ungarn. Hrsg.v. W. Hogrebe
            Königshausen & Neumann, Würzburg, 2001. S. 295-307

 

 

Az áttetsző bölcs. Rembrandt: Szent Jeromos itáliai tájban
            In: Dombormű. Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára, szerk. Bárdos  Judit. Liget, Budapest, 2001. 314-330.

A holtpont igézete. Adalékok Caravaggio testfelfogásához és „naturalizmusának” képi szintaxisához
            Enigma, 30 sz. [2001] 5-19.o

Kontúrvázlat, árnyalás nélkül
            In: A „Michelangelo”-paradigma a művészettörténetben: stílustörténet, ikonológia,  hermeneutika. Szerk. Rényi András
            Enigma-Szasz, Budapest, 2002, 5-18.

Egy kosár gyümölcstől a Gyümölcskosár-ig. A Fenomén és mű című tanulmánykötet olvasása közben
            Vulgo, V. évf. 1. sz (2004), 140-154.o.

A technika igazsága. Képhermeneutikai reflexiók az Albertina Rembrandt-kiállításáról
            Új Művészet, 2004. augusztus, 20-23.o.
            http://www.uj-muveszet.hu/archivum/archivkepek/um08-elso_%20resz_03.pdf

Az ékesszóló kép. Adalékok Rembrandt prédikátorportréinak retorikájához
            Új Művészet, 2004. november, 4-8.o.

A művészettörténeti megértésről
            Világosság, 2004/5. sz. 79-82.

Test és tér között: Giacometti és a nehézkedés hermeneutikája
            In: A tér a szobrászatban - a szobrászat tere. A Műcsarnok és a Magyar Szobrász Társaság             által 2004. december 1-2-n rendezett elméleti szimpóziumának szerkesztett anyaga.             Műcsarnok, Budapest, 2005. 7-19.

Az elfojtott pátosz formulái – Aby Warburg Rembrandtról: kultúratudomány és recepcióesztétika
            Enigma, XII. évf. [2005] 46. sz., 77-135.

Eredeti vagy hamis? A műértés tudományos alapjairól
            Előadás a Mindentudás Egyetemén 2006. február 10.
            http://www.mindentudas.hu/renyiandras/20060225renyi.html

A kép eseménye. Kísérlet egy Rembrandt-rézkarc performatív ”olvasatára”
            In: Látvány/színház. Performativitás, műfaj, test, Szerk. Mestyán Ádám és Horváth Eszter,             L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2006. 203-214.

Tolnay Károly, avagy a művészettörténeti utópia szelleme
            In: „Emberek, és nem frakkok”. A nagyar művészettörténet-írás nagy alakjai.             Tudománytörténeti esszégyűjtemény, szerk. Bardoly István, Markója Csilla. Enigma, 48. sz,             Budapest, 2006. II. kötet 315-328.

 

 


A reveláció retorikája. Képhermeneutikai megjegyzések Rembrandt koppenhágai Emmaus-képéhez
            Művészettörténeti Értesítő, 56/1. 2007 június, 138-147.

 

Opponensi vélemény Jernyei Kis János „Civitas Dei – Civitas Terrana. Maulbertsch             freskóműve a váci székesegyház liturgikus terében” c. doktori (PhD) értekezéséről
            Művészettörténeti Értesítő, 56/1. 2007 június, 186-195.

A „mondanivaló” képei
            Revizor, 2008. július 7.
            http://www.revizoronline.com/hu/cikk/559/nemeth-istvan-az-elet-csalfa-            tukrei/?cat_id=2&first=120

A látható színeváltozása. További adalékok Caravaggio "naturalizmusának" képi szintaxisához
            In: "A feledés árja alól új földeket hódítok vissza", Írások Tímár Árpád tiszteletére. Szerk.             Bardoly István, Jurecskó László, Sümegi György. MTA Művészettörténeti Kutatóintézete,             Mission Art Galéria, Budapest, 2009. 118-137.o. újraközlése:
            Pannonhalmi Szemle, 2009/1. sz.

 

From a Desert Encompassing All Times / Az idő sivatagából

       Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Arts  / A Szépművészeti Múzeum Közlönye,        2009/110-111,  159-162, 323-325.

 

Az evidencia csapdái -  az önmagát keretező kép és a festészet „teleológiája” Rembrandt egy kései önarcképén

       Enigma, 61. sz, Budapest, 2009, 64-90.

 

A tűz körül. Rembrandt: Péter tagadása

       Szépművészeti Múzeum, Nincs lehetetlen.2009. 05. 04.

       http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1514/rembrandt-peter-tagadasa-szepmuveszeti-       muzeum-nincs-lehetetlen


Anything goes  - avagy az Ars Una vége 

       Beszélgetés Szüts Miklóssal

       2000, 2010/4  szám Budapest, 2009, 64-90.

 


Magyar képzőművészetIronikus apokalipszis. Adalékok Kondor kései „ikonográfiai stílusához”.
Művészet, 1984/8. 20-25.

A mítosz képétől a kép mítoszáig. Kísérlet egy Kondor-rézkarc képhermeneutikai értelmezésére
Művészettörténeti Értesítő, 1988/1-2, 1-16.

„Vihar előtt”. A történeti festészet mint a sztálinizmus képzőművészetének magyar paradigmája
In: Sztálinizmus és kultúra. Szerk. György Péter, Turai Hedvig
Corvina, Budapest 1992. 34-44.o.

Historical Painting as a Hungarian Paradigm of Stalinist Art
In: Art and Society in the Age of Stalin. Ed. P. György, H. Turai
Corvina Books, Budapest, 1992. pp. 38-49.

A dekonstruált kegyelet. Jovánovics 1956-os emlék/műve és a posztmodern szobrászat
http://www.idg.hu/expo/mucsarnok/vnsz/renyi/rjovan.html
Holmi, 1995. 10.sz. 1405-1431.

Parcel 301
A multimedia analysis of the monument of the martyrs of the 1956 upraising in the lot 301 on CD-ROM
Ikon Publishing, Budapest, 1995

In memoriam Bódy Gábor. Egy videomű anatómiája
ABCD Multimédia Magazin, 1995/4. sz.

A légből kapott monumentum

            Mozgó Világ, 2000/2, pp. 99-113.
            http://www.mozgovilag.hu/2000/02/februa6.htm

A retorika terrorja. A Terror Háza mint esztétikai probléma

             Élet és irodalom, 2003. július 8. 15-17.
            http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0327&article=2003-0707-            0958-05CQLB


Sem ünnep, sem áldozat
            Balkon, 2003. 4. 27-29.
            http://balkon.c3.hu/balkon03_04/09renyi.html


A távolság megfestése
            Várfok Galéria, Budapest, 2003.

A csendélet színpadai
            Színház, 2004. augusztus, 12-14.o.

            http://www.szinhaz.hu/index.php?id=696&cid=8245


•   Történetnélküliség és sorstalanság. A Terror Háza és a Páva utcai emlékközpont holokauszt- kiállításairól [Rényi Ágnessel]
            Élet és Irodalom, XLIX. évf. 2. sz. 2005. január 14. 10-12.
            http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0502&article=2005-0116-2106-22SIIH


•   Befejezett jelen
            In: Kor-képek, 1938-1945. szerk. Vince Mátyás, MTI, Budapest, 2005, 18-23.


•   „Rembrandt és korunk” – ötven év után. Fülep Lajos 1956-os előadásától egy kortárs magyar kiállításig
            In: Re:mbrandt – kortárs magyar művészek válaszolnak (Contemporary Hungarian Artists             Respond, szerk. Rényi András. SZASZ-Szépművészeti Múzeum, Budapest, 2006, 12-35. o.             angolul:

Részleteit közli: Balkon, 2006/9. 12-16. o.

•   Mit tesz isten- Pszeudo-peripatetikus bevezetés egy rejtélyes kiállításhoz
            Élet és Irodalom, 2007. január 12. feuilleton
            http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=FEUILLETON0702&article=2007-0115-0309-            51WWOY


•   Az erotika tériszonya
            Balkon, 2007. 3. 21-23.

•   A stílusok impresszionistája. Vaszary János gyűjteményes kiállítása
            Revizor, 2008. 01.02.
            http://www.revizoronline.hu/article.php?cat_id=2&id=69&first=30

•   A mélység síkjai. Megyik János akadémiai székfoglaló kiállítása
            Revizor, 2008. 04. 23.
            http://www.revizoronline.hu/article.php?cat_id=2&id=340&first=

•   El Kazovszkij kegyetlen testszínháza / El Kazovsky’s Cruel Theatre of the Body
            In: El Kazovszkij kegyetlen testszínháza, szerk. Uhl Gabriella,

            Jaffa Kiadó, Budapest, 2008. 33-59.

A túlélő árnyéka
            Magyar Narancs, 2008. július 31. 30-31.

•   A feladat
            Új Művészet, 2008. szeptember

•   Foyer és irónia. Vojnich Erzsébet helyre szabott térinstallációja a Nemzeti Színházban
            Élet és Irodalom, 2009. január 9.
            http://www.es.hu/index.php?view=doc%3B21786

•   Dezillúziós avantgárd
            Revizor, 2009. március 1.
            http://www.revizoronline.com/hu/cikk/1256/termeszetes-veszek-kollektiva-es-gergye-            krisztian-ver-reflex-mu-szinhaz/?cat_id=7&first=60

 • Szentivánéji park. Szüts Miklós festői varázslata a Nemzeti Színház előcsarnokában

            Élet és Irodalom, LIII. évfolyam, 26. szám,  2009. június 6..
•    A tekintet ideje. In: „Col Tempo” – A W. projekt. Forgács Péter installációja.

            Az 53. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar kiállításának katalógusa,             Műcsarnok, Budapest, 2009. 128 http://www.coltempo.hu/katalogus/tekintet_ideje.html

 • Locks of Hair, Stripes, Strings and other Threads: Notes on the Metaphoricity if the Incised Line and Texture in Béla Kondor’s Samson-Etching

            In: Text and Image in the 19-20th Century Art of Central Europe. Proceedings of the             International Conference at Eötvös Loránd University of Budapest,  Sept. 21-22, 2009.

            Eötvös University Press, Budapest, 2010. pp. 27-39.

 • A demisztifikáció művészete

      Revizor, 2011. 08.28..

      http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3544/radnoti-sandor-az-uvegalmarium

 • Írás a falon

            Élet és Irodalom, LV. évfolyam, 44. szám,  2011. november 4.

 • Tua res agitur. Személyes szavak Drozdik Orshi kiállítása  elé

       Balkon, 2011. 11/12. sz. 45-49.

 • A kimozdított hely szelleme

            Élet és Irodalom, LV. évfolyam, 23. szám,  2011. június 10.

 • „Hivatalos művészet, amely mögül kispórolták a hivatalt”  Rádai Eszter interjúja, Élet és Irodalom, LV. évfolyam, 50. szám,  2011. december 16.
 • Staatskunst und ihre Abgründe. András Rényi über den Geist der Zeit.

            In: Quo vadis, Hungaria? Kritik der ungarischen Vernunft.  Osteuropa, 61.Jahrgang, Heft             12/Dezember 2011. 12. S. 393-400.

 • A magatartáskritikus.

            Mozgó Világ, 2012. január

 • Schrift an der Wand. Zur Ausstellung László Rajk’s Missing Paragraph. 

            Akademie der Künste, Berlin, 2012.01.21-03.04.

            Újraközölve in: Quo vadis, Hungaria? Kritik der ungarischen Vernunft.

            Osteuropa, 61. Jahrgang, Heft 12/Dezember 2011, Einschub II.

 • A szem fénye

                  In: Megyik János. Szerk. Imre Györgyi.

                  Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeit Múzeum, Budapest, 2012. 45-54.

 • Kis medence barna szobában. Bekezdések egy Vojnich-képről

                  In: Vojnich Erzsébet. Szerk.Tánc, színház, film

A térhiány botránya
            Mozgó Világ, 1988. 2.

A filosz és a táncos
            - posztmodern lakoma –
            In: Fordulatok. Hungarian Theatres 1992.
            Budapest, 1992. Vol.II. 303-322.

Tragikum és idolátria
            Ellenfény, 1997/2. 7-11.

Dionüzosz tükre. Derek Jarman erotomán hermeneutikája és a Caravaggio-kihívás
            http://emc.elte.hu/~metropolis/9703/REN1.html
            Metropolis, 1997. Autumn, pp. 86-100.

A testek világlása. A tánc mint plasztikai művészet és a nehézkedés hermeneutikája
            In: A testek világlása. Hermeneutikai tanulmányok. Kijárat Kiadó, Budapest 1999. 235-            288.o.
            Részlete újra közölve: In: Mozzanatok/Momenti/Movements. Nagy József. Kanizsai Kör,             Kanizsa, 2002. 73-80.

A kódok és a tánc. Marie Chouinard és Bozsik Yvette Tavaszi áldozata
            Ellenfény, 2000/1-2. Pp. 44-52.

A pávakör négyszögesítése
            Ellenfény, 2001/3. 44-52. 22-26.
            http://www.szinhaz.hu/ellenfeny/archivum/2001per3/html/pavakor.html

A Mandarin-paradigma
            http://es.fullnet.hu/0124/feuilleton.htm
            Élet és irodalom, 2001. június 15. 15-17.

A banalitás kontúrjai
            Színház, 2002. július, 36-42.

Az értelmező tébolya. Bayreuth-i emlék
            In: Parlando. Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére. Szerk. Bárdos Judit,
            Atlantisz, Budapest 2005, 41-50.

A „kortárs tánc” – alkalmazott művészet?
            Ellenfény, 2006/7. 5-6.
            http://www.szinhaz.hu/ellenfeny/archivum/2006per7/html/kortars.htm

Szép a rút és rút a szép
            Várkonyi Bernedek beszélgetése A londoni férfi-ről Heller Ágnessel, Radnóti Sándorral és             Rényi Andrással
            Filmvilág, 2008. 1. sz.7-11..

A koreográfus szuverenitása
            Parallel, 2008. április, 9-10.

 

 

A magánszám. Philippe Decouflé – Compagnie DCA: Solo

            2010. 02.17.  Temps d’image, Trafó
            http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2153/philippe-decoufle-compagnie-dca-solo-kepek-            ideje-temps-dimages-fesztival-trafo

 • Búcsúszimfónia
        Tarr  Béla új filmjéről beszélget Heller Ágnes, Radnóti Sándor és Rényi András. Moderátor       Várkonyi Bence
        Élet és Irodalom, LV. évf. 14. sz. 2011. április 8.


2012. január

 

Egyetemi tanulmányaimat 1972-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán kezdtem, kezdetben germanistának és történésznek készültem. Többszöri szakcsere után végül művészettörténet és esztétika szakon diplomáztam 1977-ben. Ugyanezen évtől máig folyamatosan az ELTE BTK Esztétika Tanszékén, majd utódintézményében, a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetben dolgozom: előbb munkatársként majd tanársegédként. 1990-ben lettem adjunktus, 2002. novemberétől vagyok egyetemi docens.
2008 júliusától az ELTE Művészettörténeti Intézet igazgatójának neveztek ki, azóta tagja vagyok az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsának.

1988-ban szereztem bölcsészdoktori, 1996-ban Ph.D. fokozatot. 2005-ben sikeresen habilitáltam az ELTE-n. Tagja vagyok az ELTE Esztétikai ill. Film- és Médiakutatási Doktoriskolájának, tanítok az ELTE Művészettörténeti Doktoriskolájában, továbbá tanítottam a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Képzőművészeti Egyetem DLA- kurzusain. 2009 novemberétől a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Tanácsának tagja vagyok. Rendszeresen vagyok doktori értekezések opponense, konzulense, doktori bizottságok tagja.

2008 végétől meghívott, 2011-től választott tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya Művészettörténeti Bizottságának. 2008-ban a Magyar Akkreditációs Bizottság felkérésére számos művészetoktatási intézmény összehasonlító szakakkreditációjában vettem részt. 2008 májusától a Magyar Ösztöndíj Bizottság Művészeti Szakmai Kollégiumának tagjává neveztek ki. 2008-tól a Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége (AICA, Association Internationale des Critiqes d’Art) Magyar Tagozatának is tagja lettem.

1985-2002 között – előbb főiskolai adjunktusként, majd 1997-től főiskolai docensként – a Magyar Táncművészeti Főiskolán tanítottam. Ennek köszönhetően szakmai érdeklődésem kibővült a kortárs táncművészet esztétikai dilemmáinak kutatásával. Jelenleg is tagja vagyok a Lábán-díj kuratóriumának.

1995 óta rendszeresen foglalkozom elektronikus publikálással is. A Velencei Biennálé magyar kiállítása számára 1995-ben CD-ROM-ot szerkesztettem Jovánovics György 301-es parcella-beli mártíremlékművéről. Szerkesztője és szerzője voltam az azóta megszűnt CD-ROM-periodikának, az ABCD Multimédia Magazinnak (1994-96), az Internetto c. online folyóiratnak (1996-1997) és az Internet Expo Magyar Pavilonjának (1995-96). Több szakmai zsűriben vettem részt. 2000-2001 között az index online folyóirat kulturális rovatát vezettem. 2002 júniusa óta a Mindentudás Egyeteme vezető szerkesztője ill. honlapjának főszerkesztője, 2009-2011 között a Mindentudás Egyeteme 2.0 program főszerkesztője voltam.
2006-ban kurátora voltam a Szépművészeti Múzeum Re:mbrandt – kortárs magyar művészek válaszolnak c. kiállításának. 2008-ban Forgács Péter Col Tempo - a W.-projekt c. kiállításának koncepciójával elnyertem az 53. Velencei Biennálé Magyar Pavilonjára kíírt kurátori pályázatot: eredményét 2009. június-november között láthatta a nagyközönség.